You are currently viewing Zagadki… jako pomysł na utrwalenie ortografii?

Zagadki… jako pomysł na utrwalenie ortografii?

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2
Autor: Joanna Hofman – EDUmaMY


Temat : Zagadki… jako pomysł na utrwalenie ortografii?

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

 1. Opiszesz słownie znaną Ci osobę.
 2. Przeczytasz wiersz, zwracając uwagę na interpunkcję i intonację.
 3. Wyszukasz w nim zdania pytające. Napiszesz swoje pytania. 
 4. Ułożysz i rozwiążesz zagadki.
 5. Poćwiczysz rozpoznawanie rzeczownika i napiszesz zdrobnienia do podanych wyrazów z „ch”.
 6. Wykonując kreatywne rysunki z poznanych wyrazów, zapamiętasz ich pisownię.

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 •  Zeszyt w linię/kartki i przybory piśmienne
 •  Słownik ortograficzny
 • Czyste kartki

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. Szczególnie polecam samodzielne wykonanie rysunków, rebusów, zagadek lub… innych łamigłówek, w których to Ty! ukryjesz wyrazy z trudnością ortograficzną.

To dzięki zabawie nauczysz się najwięcej!!!

Będzie to najlepsza forma powtórzeniowa dla Ciebie i dla wszystkich jej uczestników.

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Podstawa programowa do lekcji w sieci

 1. Edukacja polonistyczna:

 

 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:
 • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
 • wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;

 

 1. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:
 • wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;
 • formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
 • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;
 • porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów;
 • układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;
 • dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;
 • wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń:
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych;
 • czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;
 • wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis;
  1. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń:
 1. pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;
 2. układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych wypowiedzeń w ramach zagadnień opracowanych podczas zajęć; opisuje np. osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji lub lektury;
 3. pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe;
 4. pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć;
 5. stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne;
 6. stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk;

 

 1. Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego. Uczeń:
 1. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
 2. przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone;
 3. rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;
 4. rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu bliskoznacznym;
 5. odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem.

6.Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń:

 1. podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;
 2. korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania;
 3. Edukacja plastyczna

 

2.Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

 1. rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem;
 2. maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli;
 3. wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i zachowań (np. prezent, zaproszenie);
 4. ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;
 5. tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory.

VII. Edukacja informatyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:

 

 1. układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
 2. tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
 3. rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

 

 1. programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
 2. tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja i usuwa elementy graficzne i tekstowe – doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów;
 3. zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

 

 1. posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
 2. kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
 3. korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:

 

 1. współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
 2. wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:

 

 1. posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
 2. rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet;
 3. przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie.

 

 

 

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND