You are currently viewing Wiosna w Krainie Geometrii

Wiosna w Krainie Geometrii

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2 – 3
Autor: Jolanta Adamczyk


Temat : Wiosna w Krainie Geometrii

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Wykonasz sześcian według instrukcji za pomocą techniki składania papieru origami.

2. Przypomnisz sobie jak wyglądają i jak nazywają się pierwsze wiosenne kwiaty – zwiastuny wiosny.

3. Napiszesz zaproszenie.

4. Będziecie wiedzieć co to jest sadzonka, a co rozsada, oraz czego roślina potrzebuje do życia.

 

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 • zeszyt w kratkę,
 • przybory piśmienne,
 • przybory do rysowania lub malowania,
 • 6 kartek w kształcie kwadratu, dowolnej wielkości.

Obejrzyj prezentację i wykonaj zadania zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, że przeglądając prezentację w każdej chwili możesz powrócić do każdego z oglądanych slajdów. Przy wykonywaniu sześcianu zwróć szczególną uwagę na staranne i dokładne zaginanie papieru. Na niektórych ze slajdów umieszczony jest znak „Stop”- oznacza to, że masz podjąć samodzielną próbę rozwiązania zadania, a następnie porównania go z rozwiązaniem znajdującym się na kolejnym slajdzie. Zaczynamy naszą przygodę w Krainie Geometrii, zapraszam!

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wiosna-w-Krainie-Geometrii-.pdf” title=”Wiosna w Krainie Geometrii”]

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Uczeń:

 • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem I.2.3
 • porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów I.2.4
 • układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy I.2.5
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych I.3.1
 • czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane I.3.2
 • eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze I.3.5
 • pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii I.4.1
 • pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy I.4.3
 • stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne I.4.5
 • podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego I.6.1
 • korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania I.6.2
 • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się I.6.3
 • odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000) II.2.2
 • wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań II.3.1
 • dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100 II.3.2
 • mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań II.3.3
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie II.3.4
 • analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób II.4.1
 • rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową II.5.1
 • klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy, obecnych w środowisku dziecka II.6.1
 • dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć II.6.2
 • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się II.6.9
 • identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach III.1.1
 • wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu III.1.2
 • przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad III.1.3
 • rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną IV.1.1
 • odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania IV.1.4
 • wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach: a) kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe, b) wielkości i proporcje, położenie obiektów i elementów złożonych, różnice i podobieństwa w wyglądzie tego samego przedmiotu w zależności od położenia i zmiany stanowiska osoby patrzącej na obiekt V.1.1
 • rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem V.2.1
 • wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej V.2.6
 • planuje i realizuje własne projekty/prace VI.1.1
 • odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną VI.2.1
 • wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa VI.2.2
 • posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania VII.3.1
 • kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem VII.3.2
 • korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych VII.3.3
 • wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się VII.4.2
 • posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND