You are currently viewing Wiosna w krainie geometrii.

Wiosna w krainie geometrii.

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2
Autor: Joanna Hofman – EDUmaMY


Temat : Wiosna w krainie geometrii.

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

 1. Przypomnisz sobie, co to jest kwadrat i która z figur przestrzennych jest zbudowana z kwadratów.
 2. Wykonasz sześcian według instrukcji za pomocą techniki składania papieru origami.
 3. Przypomnisz sobie jak wyglądają i jak nazywają się pierwsze wiosenne kwiaty.
 4. Pobawisz się w Biuro Detektywistyczne – rozpoznasz i znajdziesz w najbliższym otoczeniu kwadraty i sześciany.
 5. Będziesz potrafił zilustrować rysunkiem oraz rozwiązywać zadanie tekstowe.

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 •  Zeszyt w kratkę i przybory piśmienne
 • 6 kartek w kształcie kwadratu, dowolnej wielkości

Szczególne podziękowania dla Pani Joli Adamczyk – twórczyni EduiGRAszki. Ta lekcja przygotowana jest według jej scenariusza. Warto dzielić się dobrem oraz… mądrymi pomysłami na naukę i zabawę!

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. Szczególnie polecam samodzielne wykonanie kostki sześciennej. Możesz zrobić ich kilka, dekorując według własnych pomysłów i wykorzystując na własny sposób.

To dzięki zabawie nauczysz się najwięcej!!!

 

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Lekcja pozwala zrealizować następujące zapisy podstawy programowej:

W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

3) umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu

III. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

5) umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;

9) umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane
z komunikacją za pomocą nowych technologii,

 1. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

1) potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia;

2) umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę;

3) umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych sytuacjach życiowych,

5) umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, samodzielne korzystanie z nich w różnych sytuacjach życiowych, wstępnej matematyzacji wraz z opisem tych czynności: słowami, obrazem, symbolem;

6) umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania
i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów;

7) umiejętność czytania prostych tekstów matematycznych, np. zadań tekstowych, łamigłówek i zagadek, symboli;

9) umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego;

12) umiejętność samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I.Edukacja polonistyczna.

 1. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

 1. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń:

1) czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych;

2) czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;

5) eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze,

 1. Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń:

1) podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;

2) korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania;

3) wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój
i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

 1. Edukacja matematyczna.
 2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń:

2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000);

 1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami. Uczeń:

1) wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań;

2) dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100

3) mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań;

4) dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik;  mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie.

 1. Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych. Uczeń:

1) analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób;

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych. Uczeń:

1) rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: kwadrat, wyodrębnia te figury spośród innych figur;  rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty),

 1. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń:

1) klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy;

2) dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć;

9) wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając
o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

III. Edukacja społeczna.

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

1) identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

2) wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega
ich i stosuje je w codziennym życiu;

3) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu
do przyjętych norm i zasad;

 1. Edukacja przyrodnicza.
 2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:

1) rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;

4) odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania,

 1. Edukacja plastyczna.
 2. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach:

 1. a) kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe,
 2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

1) rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem;

6) wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej;

 1. Edukacja techniczna.
 2. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń:

1) planuje i realizuje własne projekty/prace;

 1. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń:

1) odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną;

2) wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne:

 1. c) bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami,VII. Edukacja informatyczna.
  1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

  1) posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;

  2) kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;

  3) korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.

  1. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:

  2) wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.

  1. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:

  1) posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

 

 

 

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND