You are currently viewing Where do you work? Jobs and places

Where do you work? Jobs and places

szkoła podstawowa
język angielski
klasa 4
Autor: Marzena Wywrocka


Temat: Where do you work? Jobs and places.

Po tej lekcji poprawnie:
 zapytasz o wykonywany zawód i miejsce pracy,
 podasz nazwy zawodów i miejsca wykonywania ich.

Słownictwo: tools, artist, carpenter, cook, doctor, engineer, farmer, firefighter, hairdresser, pilot, Police
officer, scientist, singer, teacher, vet, studio, carpenter’s shop, restaurant, hospital, factory, farm, fire
station, salon, airplane, police station, science lab, broadcasting station, school, animal hospital

 Whose tools are these? (Czyje to narzędzia?)
 Where do you work? (Gdzie pracyjesz?)
 I work …. (Pracuję … )

Przygotuj:
 kartkę z bloku lub zeszyt oraz przybory szkolne do wykonania pracy projektowej
 słownik, np. https://ling.pl/
 smartfon / laptop / komputer oraz dostęp do Internetu

ZADANIE 1 – ROZGRZEWKA

Popatrz na tą rozsypankę literową. Ile angielskich wyrazów potrafisz zbudować w 3 minuty? Wyrazy
zapisz na kartce lub w zeszycie.

ZADANIE 2

Obejrzyj film rysunkowy o zawodach oraz miejscach, w których wykonywany jest. Poćwicz poprawną
wymowę usłyszanych zawodów i miejsc, każdy wyraz powtórz 4 razy ( szeptem, bardzo szybko,
powoli, głośno).

ZADANIE 3

Ponownie obejrzyj film i zapisz w zeszycie:
 miejsca i nazwy zawodów po angielsku

ZADANIE 4 – Quizlet

Naucz się słownictwa, kliknij TUTAJ.

ZADANIE 5

Opracuj własną krzyżówkę:
 ustal hasło swojej krzyżówki, np. CARPENTER i zapisz je w pionie w zszycie,
 do każdej litery z hasła, przygotuj zagadkę, polski odpowiednik lub ilustrację,
Litera C – I work in a restaurant. ( do krzyżówki wpiszesz COOK )
Litera A – I work in a studio. ( ARTIST )
Litera R – niestety nie posiadamy w słowniczku odpowiedniego wyrazu, który zaczyna się literą R –
wykorzystajmy inny, aRtist, faRmer … itd
Ważne: Nie rozwiązuj dziś krzyżówki swojej, to zadanie na jutro.

ZADANIE 6

Jaki zawód został ukryty w ROZGRZEWCE?

ZADANIE 7 – Mini-projekt

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Wybierz zawód, który uważasz za najbardziej interesujący i
wykonaj pracę projektową w zeszycie lub na kartce z bloku:
1. Napisz, jaki to zawód.
2. Wskaż miejsce/miejsca pracy.
3. Ustal 3 wykonywane czynności i potrzebne narzędzia. Poszukaj tych nazw w słowniku, na przykład
w https://ling.pl/ i umieść je we właściwych miejscach w swojej pracy.
4. Zilustruj swoją pracę projektową lub poszukaj odpowiednich zdjęć w czasopismach.
5. Napisz też, jakie zawody wykonują Twoi rodzice oraz gdzie pracują.
6. Koniecznie podaj powód swojego wyboru.


Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Podstawa programowa – wersja II.1.
Cele kształcenia – wymagania ogólne
1. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w
zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
3. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w
zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w
zakresie następujących tematów:
4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór
zawodu);

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC