You are currently viewing W marcu jak w garncu

W marcu jak w garncu

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2
Autor: Joanna Hofman – EDUmaMY


Temat : W marcu jak w garncu

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Jakie jest znaczenie tytułowego przysłowia ?
2. Jakie są części mowy i na jakie pytania odpowiadają?
3. Jakie są inne wiosenne przysłowia?
4. Jak tworzyć zdania o pogodzie, wykorzystując przymiotniki?

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  •  Zeszyt w linię i przybory piśmienne
  •  Termometr

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. Szczególnie polecam zabawę w kalambury, dotyczącą poznanych przysłów. Będzie to najlepsza forma powtórzeniowa dla Ciebie i dla wszystkich uczestników zabawy.

W filmie jest jeden błąd. Gdy uważnie będziesz pracować, na pewno go znajdziesz i poprawisz. Wierzę w Ciebie!!!

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  • umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń;
  • potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia;
  • umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę;
  • umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i rozwijania swoich zainteresowań;
  • umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów;
  • umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego;

I Edukacja polonistyczna:

  1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

2). wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;

3). słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby;

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

1). wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;

3). wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

4). porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów;

8). wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi.

3. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń:

1). czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych;

2). czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;

4). wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia lub określone przez nauczyciela;

4. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń:

1). pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;

8). stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk;

5. Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego. Uczeń:

4). rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;

6). łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone;

7). odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem.

6. Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń:

1). podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;

2). korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania;

IV. Edukacja przyrodnicza

  1. 4). odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia

6).  planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND