You are currently viewing Utrwalenie wiadomości o sprzęcie komputerowym

Utrwalenie wiadomości o sprzęcie komputerowym

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 6- 8

autor – Barbara Kołcz

Cel lekcji:

  • Uczeń rozumie pojęcia; hardware, urządzenia peryferyjne,
  • Uczeń zna podział urządzeń zewnętrznych na wejściowe i wyjściowe,
  • Uczeń potrafi wymienić urządzenia wejściowe i wyjściowe,
  • Uczeń potrafi rozpoznać urządzenia wewnętrzne.

Zapoznaj się materiałem:

 

lub http://bit.ly/hardware6-8

Podstawa programowa:

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.
Uczeń:
1) Opisuje funkcje podstawowych elementów komputera i urządzeń zewnętrznych.