You are currently viewing TRENing z Kochanowskim

TRENing z Kochanowskim

szkoła podstawowa
język polski
klasa 8
autor: Karolina Strógarek

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:
1. Co to jest tren?
2. Dlaczego Jan Kochanowski stworzył cykl „Treny”?
Drogi uczniu,
zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na slajdzie, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania zaznaczone obrazkiem „domku”.
Powodzenia!

Informacje dla nauczyciela:
Zagadnienia z podstawy programowej: I. Kształcenie literackie i kulturowe.1.Czytanie utworów literackich. Uczeń: rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;V.Lektury obowiązkowe:Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII;

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND