You are currently viewing ¿Qué te gusta?El verbogustar -Co lubisz? Czasownik „gustar”

¿Qué te gusta?El verbogustar -Co lubisz? Czasownik „gustar”

Poziom edukacyjny: II

Przedmiot: Język hiszpański

Klasa: VII

Autor: Klaudia Zarosa

blog: https://saberznaczypotrafic.blogspot.com/

Temat: ¿Qué te gusta?El verbogustar/ Co lubisz? Czasownik gustar

Zawartość: nagranie youtube z prezentacją zagadnienia, ćwiczenia interaktywne

Po tej lekcji uczeń:

– potrafi mówić o swoich upodobaniach oraz o upodobaniach innych osób z użyciem czasownika gustar

Przypomnij sobie zasady odmiany czasownika „gustar”. Oznacza on po polsku: podobać się, lubić. Obejrzyj poniższe nagranie, które przybliży Ci to zagadnienie:

Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=rTJQvOqsFqo

Wykonaj to ćwiczenie interaktywne. Połącz polskie zdania z ich hiszpańskim odpowiednikiem.Ćwiczenie 1: https://learningapps.org/watch?v=pjrye5s1c19

Wykonaj to ćwiczenie interaktywne. Uzupełnij zdania czasownikiem gustar w odpowiedniej formie (np. me gusta/-n, te gusta/-n…), a następnie zatwierdź niebieskim przyciskiem, by sprawdzić rozwiązanie.

Ćwiczenie 2: https://learningapps.org/watch?v=pn0t8n1q220


PODSTAWA PROGRAMOWA – WERSJA II.2.

Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII)

1) Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.