You are currently viewing Present Continuous Tense – czas teraźniejszy-powtórzenie

Present Continuous Tense – czas teraźniejszy-powtórzenie

Szkoła ponadpodstawowa
Język angielski
klasa 1
Autor: Mariola Sypniewska


Temat : Present Continuous Tense – czas teraźniejszy-powtórzenie

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

1. Jak i kiedy używać tego czasu.

2. Jak go zastosować – czyli jak użyć w praktyce.

Obejrzyj prezentację genial.ly. Zawiera ona interaktywne elementy, które pomogą ci sprawdzić, czy dobrze tworzysz zdania. Baw się dobrze.

Prezentacja czas Present Continuous I LO


Pamiętaj, że prezentację możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. Może spróbujesz nakręcić własny filmik z podpisami w czasie Pr C albo narysujesz obrazki czy komiks.


Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Podstawa programowa – wariant III.1.P Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy- zakres podstawowy

Cele kształcenia – wymagania ogólne

  1. Znajomość środków językowych.
    Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
  2. Rozumienie wypowiedzi.
    Uczeń rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne:

2. opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z  teraźniejszości;

VIII Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

1.przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND