Podstawowe zagadnienia dotyczące edytorów tekstu

Podstawowe zagadnienia dotyczące edytorów tekstu

szkoła podstawowa

informatyka

klasy 4-5

autor: Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń rozumie takie pojęcia jak: czcionka, znak, polski znak, wiersz
  • Uczeń zna zastosowania klawiszy “enter”, “spacja”, “backspace”,”delete”, “tab”
  • Uczeń potrafi przy użyciu klawisza “alt”(prawego altu) stworzyć polskie znaki ą,ś,ć,ż,ź,ę,ń,ó,ł.
  • Uczeń potrafi przy użyciu klawisza “shift” stworzyć znaki takie jak ?,>,<,:,”,{,},!,@,#,$,%,^,&,*,(,),_,+.

Zakres z podstawy programowej:

Tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane.