You are currently viewing „Pieśni” Jan Kochanowski

„Pieśni” Jan Kochanowski

szkoła podstawowa

język polski

klasa 7 – 8

autorka:  Karolina Strógarek

blog autorki – kliknij


Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:
1. Co to jest pieśń?
2. Jaka jest tematyka pieśni Jana Kochanowskiego?
Drogi uczniu,
Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na slajdzie, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.
Powodzenia!
Informacje dla nauczyciela:
Zagadnienia z podstawy programowej: I. Kształcenie literackie i kulturowe.1.Czytanie utworów literackich. Uczeń: rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;V.Lektury obowiązkowe:Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII.