You are currently viewing Legenda o Piaście Kołodzieju

Legenda o Piaście Kołodzieju

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa: 2
Autor: Aleksandra Stolarczyk


Temat : Legenda o Piaście Kołodzieju

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Poznasz trzy legendy związane z historią Polski.

2.Dowiesz się, jakie zwyczaje panowały u dawnych Słowian.

3. Nauczysz się piec podpłomyki.

 

Dzisiaj poznasz historię Polski zapisaną w legendach.

Zastanów się i napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie:
Kim byli tajemniczy goście Piasta Kołodzieja?
Zastanów się i odpowiedz na nie pisemnie.

Użyj wyobraźni, zapytaj kogoś, albo poszukaj w sieci- wszystkie odpowiedzi są dobre.

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego.

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND