You are currently viewing KINEMATYKA – CZĘŚĆ II

KINEMATYKA – CZĘŚĆ II

Autor: Monika Gnutek

Przedmiot: fizyka

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

Klasa: VII

NaCoBeZu:

  1. Potrafię opisać ruch jednostajny prostoliniowy.
  2. Znam pojęcie prędkości oraz wiem w jakich jednostkach ją liczymy.

 

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

II. Ruch i siły:

Uczeń

4) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego; oblicza jej wartość i przelicza jej jednostki; stosuje do obliczeń związek prędkości z drogą i czasem, w którym została przebyta

5) nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych przedziałach czasu jest stała;