You are currently viewing Jak wygląda DNA?

Jak wygląda DNA?

Szkoła ponadgimnazjalna

Biologia

Klasa trzecia LO/klasa czwarta Technikum

Autor: Joanna Gadomska


Temat: Jak wygląda DNA?

Cele lekcji:

– poznanie budowy i roli cząsteczki DNA,

– doskonalenie umiejętności korzystania z komputera,

– nabycie umiejętności posługiwania się nową aplikacją;

Zawartość: scenariusz lekcji, z linkami do aplikacji na telefon, linkami do filmu oraz zadań interaktywnych,; karta pracy do zrobienia przez ucznia;

 Scenariusz zajęć do samodzielnej uczniowskiej lekcji biologii

 DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to związek chemiczny, który od dawna interesuje nie tylko naukowców, ale i każdego z nas. Dzięki narzędziom TIK uczniowie będą mogli w trójwymiarze na własne oczy sprawdzić, jak wygląda DNA.

Narzędzia: komputer lub tablet/smartfon każdego ucznia, głośniki,  karta pracy z zadaniami do uzupełnienia, kolorowy papier, klej, nożyczki, plastelina, druciki, wyciory, wykałaczki, koraliki, klocki, *aplikacja edukacyjna na smartfona AR 3D Science, *wydrukowana karta do aplikacji AR 3D Science,

 Metody pracy: mapa myśli, praca z e-podręcznikiem, korzystanie z zasobów internetu , kreatywna praca – tworzenie modelu DNA, *praca z aplikacją;

*punkty, które mogą być opcjonalnie zrealizowane przez ucznia;

Uczeń otrzymuje temat lekcji – Jak wygląda DNA?. Temat lekcji sformułowany jest w formie pytania, aby uczeń podczas aktywnego uczestniczenia w całej lekcji sam starał się szukać odpowiedzi na pytanie podane w temacie. Jeżeli na koniec lekcji uczeń będzie umiał omówić budowę DNA na schemacie oraz samodzielnie narysować schematycznie tę cząsteczkę, oznacza to, że cel lekcji został osiągnięty.

Przebieg lekcji:

 1. Początek lekcji to tworzenie przez ucznia mapy myśli – uczeń na środku kartki zeszytu zapisuje pojęcie „DNA”. Zadaniem ucznia jest podanie jak największej liczby skojarzeń związanych z tą cząsteczką. Uczeń zapisuje swoje propozycje w zeszycie.
 2. Uczeń za pomocą swojego smartfona lub komputera musi odnaleźć w Internecie odpowiedzi na pytania dotyczące historii odkrywania i poznawania DNA, :
 • W którym roku i przez kogo zostało odkryte DNA?
 • Kto skonstruował po raz pierwszy model budowy cząsteczki DNA?
 • W którym roku odkrywcy struktury DNA otrzymali Nagrodę Nobla?
 • Kiedy po raz pierwszy DNA zostało wykorzystane w kryminalistyce?
 1. Uczeń wyszukuje w Internecie: rysunki, zdjęcia oraz animacje dotyczące DNA, tworząc spis linków do ciekawych materiałów z zakresu DNA.
 2. Na podstawie podręcznika oraz znalezionych informacji, uczeń poznaje budowę cząsteczki DNA i uzupełnia przygotowaną przez nauczyciela kartę pracy dotyczącą DNA.
 3. Na podstawie zdobytej wiedzy, uczeń tworzy swój własny  model DNA (z rzeczy posiadanych obecnie w domu).
 4. *Uczeń instaluje na swoim smartfonie darmową aplikację AR-3D Science, dostępną w Sklep Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.pantherstudio.arscienceeducationlearning&hl=pl).

Uczeń pobiera za darmo kartę DNA do wydrukowania (karta dostępna jest pod adresem: https://drive.google.com/file/d/0B__QXD1FMVvQaXZQcTQ0UjlmcTA/view?usp=sharing). Uczeń drukuje kartę a następnie ją skanuje. Po zeskanowaniu uczeń może zobaczyć trójwymiarową cząsteczkę DNA.

 1. Na zakończenie uczniowie oglądają filmik na YouTubie, który przedstawia izolowanie DNA z owocu kiwi, filmik https://www.youtube.com/watch?v=ZQBQUprggWw  .
 2. *Jeżeli uczeń dysponuje czasem i potrzebnymi odczynnikami, warto zaproponować uczniom, aby przygotowali i nagrali własny filmik z izolacji DNA (np. z cebuli lub truskawek), który będzie można również zamieścić w Internecie, jako pomoc naukowa dla innych.
 3. Po podsumowaniu lekcji uczeń wykonuje test wiedzy dostępny w Internecie pod adresem https://www.testomaniak.pl/test/biologia-kwasy-nukleinowe-dna-i-rna-3,t290 , gdzie od razu otrzymuje wyniki z rozwiązania, (pytania o RNA można pominąć).

Dodatkowe informacje:

 Wygląd aplikacji AR 3D Science dostępnej w Sklep Play, którą można bezpłatnie ściągnąć na tablet lub smartfon. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=in.pantherstudio.arscienceeducationlearning&hl=pl

Zdjęcie prezentuje kartę wydrukowaną przez nauczyciela, którą otrzymuje uczeń, aby ją zeskanować. Karta do wydrukowania dostępna jest pod adresem https://drive.google.com/file/d/0B__QXD1FMVvQaXZQcTQ0UjlmcTA/view?usp=sharing

Zdjęcia przedstawiają trójwymiarowy obraz cząsteczki DNA, jaki powstał po zeskanowaniu karty, dzięki użyciu aplikacji AR 3D Scence

Karta pracy dla ucznia:

Jak wygląda DNA?

 • Z pomocą podręcznika oraz wiadomości znalezionych w Internecie odpowiedź na pytania:
 • W którym roku i przez kogo zostało odkryte DNA?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Kto skonstruował po raz pierwszy model budowy cząsteczki DNA?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • W którym roku odkrywcy struktury DNA otrzymali Nagrodę Nobla?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Kiedy po raz pierwszy DNA zostało wykorzystane w kryminalistyce?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Na podstawie wiadomości znalezionych w podręczniku, uzupełnij tekst:

Rolą DNA jest ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DNA zlokalizowane jest:

– w komórce prokariotycznej ………………………………………………………………………………………………………………………………..

– w komórce eukariotycznej…………………………………………………………………………………

– w komórce zwierzęcej ………………………………………………………………………………………..

– w komórce roślinnej ………………………………………………………………………………………………………

*Zaznacz poprawną odpowiedź.

DNA mamy i dziecka różni się:

 1. Budową nukleotydów
 2. Rodzajami wiązań pomiędzy komplementarnymi zasadami
 3. Rodzajami zasad azotowych
 4. Sekwencją zasad azotowych
 • Schematy przedstawiają cząsteczkę DNA. Wykonaj poniższe zadania, w oparciu o podane schematy;
 • Podaj nazwę kształtu cząsteczki DNA…………………………………………………………………………………………………………….
 • Podaj nazwy zaznaczonych elementów na schemacie

P ………………………………………………………………………………..  D…………………………………………………………………………….

A ……………………………………………………………………………….   C …………………………………………………………………………

T ……………………………………………………………………………….   G ………………………………………………………..………………….

 • Zakreśl na schemacie kółkiem jeden nukleotyd;
 • Wymień elementy wchodzące w skład jednego nukleotydu DNA: ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Zaznacz na schemacie ilość wiązań wodorowych pomiędzy komplementarnymi zasadami;
 • Wyjaśnij, dlaczego erytrocyty, plemniki oraz komórki naskórka nie nadają się do badania DNA. Podaj przykład komórek ludzkich, z których można wykonać dokładne badanie DNA człowieka. Uzasadnij swój wybór.

erytrocyty ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

plemniki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

komórki naskórka …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

komórki do badania ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do podanej nici DNA dopisz nić komplementarną

A  C  C  A  G  A  T  A  C  A  G  A  T  A  C  T  G  A  C

………………………………………………………………………..

 • W laboratorium poddano badaniu cząsteczkę DNA. Ustalono, że zawiera ona 27 % adeniny. Oblicz, ile w badanym DNA, będzie cytozyny, guaniny i tyminy.
 • Badana próbka DNA zawiera 370 nukleotydów, z czego 128 nukleotydów zawiera cytozyną. Oblicz, ile w badanej próbce DNA jest adeniny, tyminy i guaniny.
 • W laboratorium, poddano działaniu wysokiej temperatury dwie cząsteczki DNA. Pierwsza cząsteczka zawierała mniej zasad A i T, a więcej C i G. Druga cząsteczka zawierała więcej zasad A i T. Podaj, która cząsteczka został szybciej zniszczona. Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument.

Informacje dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

 1. Genetyka i biotechnologia.
 1. Kwasy nukleinowe.

Uczeń:

1) przedstawia budowę nukleotydów;

2) przedstawia strukturę podwójnej helisy i określa rolę wiązań wodorowych w jej utrzymaniu;