You are currently viewing Doświadczenia i obserwacje biologiczne

Doświadczenia i obserwacje biologiczne

Szkoła ponadgimnazjalna
Biologia
klasa 1
Autor: Marek Grzywna


Temat : Doświadczenia i obserwacje biologiczne

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

1. Czym różni się doświadczenie biologiczne od obserwacji?
2. Odróżnisz próbę badawczą od próby kontrolnej.
3. Poprawnie zastosujesz czasowniki operacyjne.

Zapoznaj się z prezentacją.

Doświadczenia i obserwacje biologiczne

 

Zobacz poniższą videolekcję . Pracuj z pomocą podręcznika i staraj się robić notatki w swoim zeszycie, pauzując film w razie potrzeby.
Pamiętaj, że videolekcję możesz możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.
Polecam, abyś  opowiedział rodzicom lub kolegom o tym, czego się dowiedziałeś – to najlepsza forma utrwalenia wiadomości.

Czasownik operacyjne:

Rozróżnienie próby badawczej od próby kontrolnej

Jak zaplanować próbę kontrolną

Informacja dla nauczyciela: Warto przerobić zadania maturalne z poprzednich lat z zakresu obserwacji i doświadczeń.
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punty podstawy programowej:

III.Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań. Uczeń:

  1. określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
  2. określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;
  3. w oparciu o proste analizy statystyczne opracowuje, analizuje i interpretuje wyniki badań;
  4. ocenia poprawność zastosowanych procedur badawczych oraz formułuje wnioski;
  5. przeprowadza celowe obserwacje mikroskopowe i makroskopowe.