You are currently viewing Czy teatr można zmieścić w pudełku?

Czy teatr można zmieścić w pudełku?

Autor: Uniwersytet Dzieci

edukacja wczesnoszkolna/ kreatywność

szkoła podstawowa

klasy: 2-3

Cele:

  • wiem, czym jest Kamishibai i skąd pochodzi,
  • tworzę własne opowiadanie i przedstawiam je w formie Kamishibai,
  • rozwijam swoją wyobraźnię i kreatywne myślenie.

 

Przebieg

  1. Zobacz film z udziałem Pani Anais Fluer, artystki zajmującej się zawodowo teatrem, w tym teatrem Kamishibai.

Sprawdź co zapamiętałeś z filmu:

Skąd pochodzi Kamishibai?

Co oznacza to słowo?

Jak nazywa się „pudełko” do Kamishibai i co oznacza w tłumaczeniu na polski?

 

2. Wykonaj własne butai. Stwórz własne opowiadanie wraz z ilustracjami, a następnie zorganizuj przedstawienie teatralne dla swojej rodziny.

Informacje o tym, jak przygotować butai znajdziesz w instrukcji: Jak przygotować butai

 

Instrukcja_jak_przygotować_butai

 

Dla nauczyciela – podstawa programowa

“Edukacja polonistyczna.

  1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; (…)

3) słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby; (…)

 

  1. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

1) wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu; (…)

3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

4) porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów; (…)

5) układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy; (…)

 

  1. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń:(…)

5) eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze, np. dalsze losy bohatera, komponuje początek i zakończenie tekstu na podstawie ilustracji lub przeczytanego fragmentu utworu;(…)

 

  1. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń:

1) pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;

2) układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych wypowiedzeń w ramach zagadnień opracowanych podczas zajęć; opisuje np. osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji lub lektury;

 

  1. Edukacja plastyczna. (…)
  2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

8) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych; (…)”

 

Materiały są częścią scenariusza lekcji pt. “Czy teatr można zmieścić w pudełku?” https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/czy-teatr-mozna-zmiescic-w-pudelku