You are currently viewing Części zdania – podmiot.

Części zdania – podmiot.

szkoła podstawowa

język polski

klasa V, VI

autor: Anna Foks


Po tej lekcji:

1. będę wiedział/a, jak wyszukać podmiot w zdaniu,

2. będę umiał/a określić rodzaj podmiotu.

Najważniejszą częścią w zdaniu jest orzeczenie, które określa nam wykonywaną czynność. Natomiast bardzo często obok orzeczenia pojawia się wyraz, który wskazuje wykonawcę tej czynności. Ten wyraz nazywamy podmiotem. Informacje na temat podmiotu oraz jego rodzajów znajdziesz w tym nagraniu:

W utrwaleniu wiadomości z filmiku pomoże Ci karta pracy: kliknij

Korzystając ze zdobytych właśnie wiadomości, rozwiąż następujące zadanie:

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala na zrealizowanie punktu z podstawy programowej:

II.1.8) Uczeń: nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik).