You are currently viewing Co zrobić, żeby nie zachorować?

Co zrobić, żeby nie zachorować?

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2
Autor: Joanna Hofman – EDUmaMY


Temat : Co zrobić, żeby nie zachorować?

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

 1. Jakie są rodzaje cebuli i do czego możemy ją wykorzystać?
 2. Jak wygląda piramida zdrowia i co powinniśmy jeść, aby być zdrowym?
 3. Jak rozwiązywać zadania z treścią z wykorzystaniem tabliczki mnożenia?
 4. Jak rozwiązywać zadania z treścią wykorzystując różnicę?
 5. Jak obserwować pogodę i dobierać do niej odpowiednie ubranie?
 6. Co wyrasta z cebuli i jakie są jakie ma zalety?
 7. Co znaczy powiedzenie „Ubierać się na cebulkę” ?
 8. Wysłuchasz piosenki Fasolek pt. „Mam fryzurę na cebulę”.

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 •  Zeszyt w kratkę i przybory piśmienne
 •  Termometr
 • Cebulę i ewentualnie doniczkę lub miseczkę do hodowli szczypiorku

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. Szczególnie polecam założenie hodowli własnego szczypiorku i… jego konsumpcję, gdy już urośnie. Możesz przygotować zdrowe, wiosenne kanapki dla całej rodziny ze… SZCZYPIORKIEM. Będzie to najlepsza forma powtórzeniowa dla Ciebie i dla wszystkich uczestników.

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

I. Edukacja polonistyczna:

 

 • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
 • wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
 • słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby;

 

 1. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:
 • formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
 • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;
 • porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów;
 • dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;
 • wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń:
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych;
 • czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;

 

 1. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń:
 • pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;
 • pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć;
 • stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne;
 • zapisuje poprawnie liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące różnych dyscyplin naukowych;
 • stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk;

 

 1. Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego. Uczeń:
 • rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;
 • łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone;

6.Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń:

 • korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania;
 • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

II Edukacja matematyczna

                                   

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń:
 • liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;
 • odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000);
 • wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa kolejność, posługując się liczbą porządkową;
 • porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami. Uczeń:
 • wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań;
 • dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100 (w prostszych przykładach);
 • mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań;
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie.

4.Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych. Uczeń:

 • analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób;

 

 

 • Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń:
 • klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka;
 • dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć;
 • mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją;
 • dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;
 • waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

 

 1. Edukacja przyrodnicza

 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:
 • rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;
 • rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym;
 • odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;
 • prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi;
 • planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;
 • chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie;

 

2.Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

 • dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;
 • wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;
 • przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;
 • ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet;
 • ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;
 • ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, publicznej; sprawdza informacje, zadając pytania nauczycielowi, rodzicom, policjantowi;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;
 • ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.

VII. Edukacja informatyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:

 

 • układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
 • tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
 • rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
 • zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

 

 • posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
 • kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
 • korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:

 

 • współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
 • wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:

 

 • posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet;
 • przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie.

VIII. Edukacja muzyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń:

 

 • słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje;
 • słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań instrumentalnych;
 • reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych;
 • słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych.

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND