You are currently viewing Co powinieneś wiedzieć, zanim wybierzesz się na zakupy?

Co powinieneś wiedzieć, zanim wybierzesz się na zakupy?

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2
Autor: Joanna Hofman – EDUmaMY


Temat : Co powinieneś wiedzieć, zanim wybierzesz się na zakupy?

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

 1. Jakie są nominały polskiej waluty?
 2. Przypomnisz sobie zapis słowny liczb trzycyfrowych.
 3. Będziesz umiał wyróżnić setki, dziesiątki i jedności w podanych liczbach.
 4. Zwrócisz szczególną uwagę na wartościowe produkty spożywcze, które należy jeść.
 5. Wyszukasz w słowniku znaczenie słowa RACJONALNY i będziesz umiał je wyjaśnić.
 6. Zrobisz swoje własne pieniądze do zabawy.
 7. Przygotujesz stanowisko do zabawy w sklep i… pobawisz się.

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 •  Zeszyt w kratkę i przybory piśmienne
 •  Słownik języka polskiego
 • Czyste kartki, kredki i nożyczki
 • Pomieszczenie i rekwizyty potrzebne do zabawy w sklep.

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. Szczególnie polecam samodzielne wykonanie pieniędzy oraz cen towarów, które będą potrzebne Ci do zabawy w sklep.

To dzięki zabawie nauczysz się najwięcej!!!

Będzie to najlepsza forma powtórzeniowa dla Ciebie i dla wszystkich jej uczestników.

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

 I Edukacja polonistyczna:

 

 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:
 • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
 • wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
 1. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:
 • formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
 1. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń:
 • czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;

 

 1. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń:
 1. pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;
 2. pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć;
 3. stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne;
 4. porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery;
 5. zapisuje poprawnie liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące różnych dyscyplin naukowych;
  1. Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego. Uczeń:
 6. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
 7. rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu bliskoznacznym;

6.Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń:

 1. podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;
 2. korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania;
 3. wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

II Edukacja matematyczna

                              

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń:
 2. porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów;
 3. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń:
 4. liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;
 5. odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000);
 6. wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa kolejność, posługując się liczbą porządkową;
 7. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami. Uczeń:
 8. wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań;
 9. dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100 (w prostszych przykładach);
 10. mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań;
 11. dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie.

4.Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych. Uczeń:

 1. analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób;
 2. układa zadania i je rozwiązuje, tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną; wybrane działania realizuje za pomocą prostych aplikacji komputerowych.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych. Uczeń:

 

 1. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń:
 2. klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka;
 3. dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć;
 4. wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia nominały na monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej;
 5. dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;
 6. waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 7. wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

 

III Edukacja społeczna

 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

 

 1. identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;
 2. wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;
 3. Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym. Uczeń:
 4. Edukacja przyrodnicza

 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:
 2. rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;
 3. odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;
 4. prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi;

2.Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

 1. przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a ponadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych i medycznych;
 2. dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;
 3. wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;
 4. przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;
 5. ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, publicznej; sprawdza informacje, zadając pytania nauczycielowi, rodzicom, policjantowi;
 6. stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;
 7. ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;
 8. ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.
 9. Edukacja plastyczna

2.Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

 1. rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem;
 2. wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.;
 3. powiela za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla wykonanego, np. z korka i innych tworzyw, a także przy pomocy prostych programów komputerowych;
 4. wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej;
 5. ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;
 6. tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory.
 7. Edukacja techniczna
 1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń:

 

 1. planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
 2. wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
 3. ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
 4. organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń:

 

 1. odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną;
 2. wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne:

A).    z zastosowaniem połączeń nierozłącznych: sklejanie klejem, wiązanie, szycie lub zszywanie zszywkami, sklejanie taśmą itp.,

B).    używając połączeń rozłącznych: spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie sznurkiem lub wstążką ozdobną,

C).    bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami, modele kartonowe nacinane,

D).    z wykorzystaniem prądu elektrycznego: lampion, dekoracja świąteczna;

 1. stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub montowaniu wybranych modeli urządzeń technicznych;
 2. wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania.

 

VII. Edukacja informatyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

 

 1. programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
 2. tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja i usuwa elementy graficzne i tekstowe – doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów;
 3. zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

 

 1. posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
 2. kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
 3. korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:

 

 1. współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
 2. wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:

 

 1. posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
 2. rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet;
 3. przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z bezpieczeństwem w internecie.

 

 

 

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND