You are currently viewing Chemizm życia

Chemizm życia

Szkoła ponadgimnazjalna
Biologia
klasa 1
Autor: Marek Grzywna


Temat : Chemizm życia.

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

1. Poznasz znaczenie makro i mikroelementów.
2. Poznacz budowę i funkcje związków organicznych
3. Poznacz budowę i funkcje związków nieorganicznych

Zapoznaj się z prezentacją.

Chemizm życia

Zobacz poniższą videolekcję . Pracuj z pomocą podręcznika i staraj się robić notatki w swoim zeszycie, pauzując film w razie potrzeby.
Pamiętaj, że videolekcję możesz możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

Informacja dla nauczyciela: Warto przerobić zadania maturalne z poprzednich lat z zakresu obserwacji i doświadczeń.
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punty podstawy programowej:

Chemizm życia.

 1. Składniki nieorganiczne. Uczeń:
  1. przedstawia znaczenie biologiczne makroelementów, w tym pierwiastków biogennych;
  2. przedstawia znaczenie biologiczne wybranych mikroelementów (Fe, J, Cu, Co, F);
  3. wyjaśnia rolę wody w życiu organizmów w oparciu o jej właściwości fizyko-chemiczne.
 2. Składniki organiczne. Uczeń:
  1. przedstawia budowę węglowodanów (uwzględniając wiązania glikozydowe); rozróżnia monosacharydy (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza), disacharydy (sacharoza, laktoza, maltoza), polisacharydy (skrobia, glikogen, celuloza, chityna); określa znaczenie biologiczne węglowodanów, uwzględniając ich właściwości fizyko-chemiczne; planuje oraz przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym;
  2. przedstawia budowę białek (uwzględniając wiązania peptydowe); rozróżnia białka proste i złożone; określa biologiczne znaczenie białek (albuminy, globuliny, histony, kolagen, keratyna, fibrynogen, hemoglobina, mioglobina); przedstawia wpływ czynników fizyko-chemicznych na białko (zjawisko koagulacji i denaturacji); planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność białek w materiale biologicznym; przeprowadza obserwacje wpływu wybranych czynników fizyko-chemicznych na białko;
  3. przedstawia budowę lipidów (uwzględniając wiązania estrowe); rozróżnia lipidy proste i złożone; przedstawia właściwości lipidów oraz określa ich znaczenie biologiczne; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność lipidów w materiale biologicznym;
  4. porównuje skład chemiczny i strukturę cząsteczek DNA i RNA, z uwzględnieniem rodzajów wiązań występujących w tych cząsteczkach; określa znaczenie biologiczne kwasów nukleinowych.