You are currently viewing Budowa układu i funkcje układu odpornościowego człowieka

Budowa układu i funkcje układu odpornościowego człowieka

Szkoła Podstawowa

Biologia

Klasa siódma

Autor: Sylwia Tambelli


 

Temat: Budowa i funkcje układu odpornościowego.

 

Cele:

-Zrozumiem jak funkcjonuje układ odpornościowy człowieka

-Zauważę różnice pomiędzy odpornością swoistą i nieswoistą i będę umiał podać przykłady na ich funkcjonowanie

-wiedząc w jaki sposób drobnoustroje chorobotwórcze dostają się do organizmu będę

przestrzegał zaleceń dotyczących zachowania higieny

 

Obejrzyj prezentację https://sway.office.com/PMjUSqA4ABq1vAyV?ref=Link

 

i postaraj się odpowiedzieć na zadane w niej pytania i poruszone zagadnienia.

 

Dla nauczyciela. Podstawa programowa:

III.6

Układ odpornościowy. Uczeń:

  1. wskazuje lokalizację (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) wybranych narządów układu odpornościowego: śledziony, grasicy i węzłów chłonnych oraz określa ich funkcje;
  2. rozróżnia odporność wrodzoną i nabytą oraz opisuje sposoby nabywania odporności (czynna, bierna, naturalna, sztuczna);
  3. porównuje istotę działania szczepionek i surowicy; podaje wskazania do ich zastosowania oraz uzasadnia konieczność stosowania obowiązkowych szczepień;
  4. określa, w jakiej sytuacji dochodzi do konfliktu serologicznego, i przewiduje jego skutki;
  5. przedstawia znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów;
  6. określa alergię jako nadwrażliwość układu odpornościowego na określony czynnik;
  7. określa AIDS jako zaburzenie mechanizmów odporności.