You are currently viewing Bakterie i wirusy

Bakterie i wirusy

Szkoła ponadgimnazjalna
Biologia
klasa 1
Autor: Marek Grzywna


Temat : Bakterie i wirusy

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

1. Poznasz budowę i funkcje bakterii.
2. Poznacz budowę i funkcje wirusów.
3. Poznacz choroby bakteryjne i wirusowe

Zapoznaj się z prezentacją.

Bakterie i wirusy

Zobacz poniższą videolekcję . Pracuj z pomocą podręcznika i staraj się robić notatki w swoim zeszycie, pauzując film w razie potrzeby.
Pamiętaj, że videolekcję możesz możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

Przerób zadania z tematu bakterie i wirusy. Wejdź na stronę https://biologhelp.pl/

Informacja dla nauczyciela: Warto przerobić zadania maturalne z poprzednich lat z zakresu obserwacji i doświadczeń.
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punty podstawy programowej:

VI. Bakterie i archeowce. Uczeń:

 1. przedstawia budowę komórki prokariotycznej, z uwzględnieniem różnic w budowie ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych;
 2. wyjaśnia różnice między archeowcami i bakteriami; przedstawia znaczenie archeowców; przedstawia różnorodność form morfologicznych bakterii;
 3. przedstawia czynności życiowe bakterii: odżywianie (chemoautotrofizm, fotoautotrofizm, heterotrofizm); oddychanie beztlenowe (denitryfikacja, fermentacja) i tlenowe; rozmnażanie;
 4. wykazuje znaczenie procesów płciowych w zmienności genetycznej bakterii;
 5. przedstawia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka, w tym wywołujących choroby człowieka (gruźlica, tężec, borelioza, salmonelloza, kiła, rzeżączka).

XII. Wirusy, wiroidy, priony.

 1. Wirusy – pasożyty molekularne. Uczeń:
  1. przedstawia budowę wirusów jako bezkomórkowych form infekcyjnych;
  2. przedstawia różnorodność morfologiczną i genetyczną wirusów;
  3. wykazuje związek budowy wirusów ze sposobem infekowania komórek;
  4. porównuje cykle infekcyjne wirusów (lityczny i lizogeniczny);
  5. wyjaśnia mechanizm odwrotnej transkrypcji i jego znaczenie w namnażaniu retrowirusów;
  6. przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez wirusy (wścieklizna, AIDS, Heinego-Medina, schorzenia wywołane zakażeniem HPV, grypa, odra, ospa, różyczka, świnka, WZW typu A, B i C, niektóre typy nowotworów);
  7. przedstawia drogi rozprzestrzeniania się chorób wirusowych zwierząt (nosówka, wścieklizna, pryszczyca) i roślin (mozaika tytoniowa, smugowatość ziemniaka) oraz ich skutki;
  8. przedstawia znaczenie wirusów w przyrodzie i dla człowieka.
 2. Wiroidy i priony – swoiste czynniki infekcyjne. Uczeń:
  1. przedstawia wiroidy jako jednoniciowe koliste cząsteczki RNA infekujące rośliny;
  2. opisuje priony jako białkowe czynniki infekcyjne będące przyczyną niektórych chorób degeneracyjnych OUN (choroba Creutzfeldta-Jacoba, choroba szalonych krów BSE).