You are currently viewing Akapity, wiersze i interpretacja treści polecenia

Akapity, wiersze i interpretacja treści polecenia

szkoła podstawowa

informatyka

klasa- 4-6

autor – Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń zna i potrafi tworzyć akapity w edytorze tekstu
  • Uczeń zna i potrafi tworzyć wiersz w edytorze tekstu
  • Uczeń zwraca szczególną uwagę na treść poleceń jakie otrzymuje od nauczyciela

Materiał do zajęć:

Podstawa programowa:

– Tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane,